Algemene voorwaarden

Plaatselijk Belang Glimmen > Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden toegang feestmaand Glimmen

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper

De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen;

Boeking

Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de koper op de wijzen als uiteengezet in deze algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement;

Entreegelden

De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen verschuldigde administratiekosten voor de Boeking;

Evenement

De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie

De plaats waar het evenement gehouden wordt;

Organisator

De partij die het evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst

De betreffende Overeenkomst tussen de organisator en de Koper;

Ticket

Het toegangsbewijs tot een evenement;

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

Postadres : Beukenlaan 15

KVKnr : 40024642

9756 BE Glimmen

 

De website:  https://pb-glimmen.nl/

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen worden verricht respectievelijk gedaan, op boeking voor Tickets via de websites van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen, als via de winkelverkoop van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als gemachtigde van de Organisator ten behoeve van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen een boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen verschaft namens organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen kan de overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen dan wel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen of via Winkelverkoop

4.2 De door Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden door Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen niet toegestaan:

  1. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  2. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen of Organisator, kan Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.7 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van een unieke code

 

Artikel 5 Fulfillment

5.1 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen behoudt zich te allen tijde het recht voor om boekingen te weigeren van Kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan boekingen te stellen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van entreegelden. Het kan voorkomen dat een Organisator Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de organisator.

6.3 Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.

6.4 Indien en voor zover Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, kan de koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.5 Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen.

Algemene voorwaarden doneren vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

U zult doneren aan de vereniging Plaatselijk Belang Glimmen (hierna PB Glimmen) statutair gevestigd te Glimmen, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 40024642.

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.pb-glimmen.nl aan PB Glimmen wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. PB Glimmen behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van PB Glimmen

Elke betaling die via www.pb-glimmen.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan PB Glimmen en zal door PB Glimmen worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen en onderhoud van PB Glimmen en met ons samenwerkende organisaties. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van PB Glimmen. Restitutie is niet mogelijk. PB Glimmen neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens PB Glimmen bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat PB Glimmen de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en onderhoud van PB Glimmen en met ons samenwerkende organisaties.. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

PB Glimmen verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door PB Glimmen verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van PB Glimmen (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. PB Glimmen stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer en privacyverklaring op de website van PB Glimmen is onverkort van toepassing.