Algemene voorwaarden doneren vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

U zult doneren aan de vereniging Plaatselijk Belang Glimmen (hierna PB Glimmen) statutair gevestigd te Glimmen, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 40024642.

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.pb-glimmen.nl aan PB Glimmen wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. PB Glimmen behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van PB Glimmen

Elke betaling die via www.pb-glimmen.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan PB Glimmen en zal door PB Glimmen worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen en onderhoud van PB Glimmen en met ons samenwerkende organisaties. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van PB Glimmen. Restitutie is niet mogelijk. PB Glimmen neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens PB Glimmen bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat PB Glimmen de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en onderhoud van PB Glimmen en met ons samenwerkende organisaties.. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

PB Glimmen verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door PB Glimmen verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van PB Glimmen (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. PB Glimmen stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer en privacyverklaring op de website van PB Glimmen is onverkort van toepassing.