Plannen Beweegplein Glimmen ter inzage en beoordeling | 9 november

Geplaatst door: admin
Categorie: Nieuws

Op woensdag 9 november 19.30 – 21:00u organiseert Plaatselijk Belang samen met voetbalvereniging Glimmen, tennisvereniging Glimmen en Dorpshuis De Groenenberg een inloopavond om hun plannen voor een Beweegplein rondom de parkeerplaats tussen deze verenigingen te presenteren. Dit Beweegplein wordt een openbare route waar alle Glimmenaren, jong en oud, gebruik van kunnen gaan maken. U bent van harte welkom om de plannen te komen bekijken en uw stem hierin te laten gelden!

 

Aanleiding

Plaatselijk Belang heeft de werkgroep ‘Sportdorp Glimmen’, die oorspronkelijk haar start kent  in 2015, in 2019 opnieuw leven in geblazen. Het doel is door in het dorp meer samen te werken sporten en bewegen voor alle inwoners van Glimmen mogelijk te maken. Hiervoor zijn subsidies vanuit bijvoorbeeld het Gemeentelijk Sportakkoord beschikbaar. Sinds Glimmen en Haren zijn opgegaan in de gemeente Groningen merken sportverenigingen dat het moeilijker wordt om plannen onder de aandacht en gerealiseerd te krijgen. Juist meer samenwerking tussen verenigingen en mensen daarin loont. Daarom zijn afgelopen tijd afgevaardigden van sportvereniging uit ons dorp meerdere keren samengekomen om hun ambities en uitdagingen voor de komende tijd met elkaar te delen. Waar staan we voor en hoe kunnen we elkaar helpen en versterken?

 

Beweegplein

De v.v. Glimmen heeft bovendien het initiatief genomen tot realisatie van een ‘Beweegplein’, een route waarop jong en oud in beweging kunnen komen en blijven. Bijvoorbeeld als warming up voor een training, maar ook als je geen lid bent van een vereniging en als Glimmenaar toch aan je conditie en souplesse wilt blijven werken. Om deze Beweegroute tussen de drie verenigingen te gaan realiseren is samen met de werkgroep Sportdorp Glimmen het initiatief ontstaan waarbij v.v. Glimmen, t.v. Glimmen en Dorsphuis de Groenenberg om de tafel zijn gegaan. De openbare ruimte tussen de voetbalvelden, tennisbanen, parkeerplaats bij De Groenenberg en het grasveld voor de Groenenberg is daarbij als uitgangspunt genomen. Het doel is om deze centrale omgeving in het dorp aantrekkelijker te maken en bewegen voor alle Glimmenaren mogelijk te maken. Een unieke samenwerking in de historie van ons dorp.

 

Plannen op korte termijn

Het plan is om op korte termijn een Beweegplein op bovengenoemde locatie te gaan realiseren. De financiering van dit plan kan gerealiseerd worden door  een combinatie van financiële middelen. Zo is er subsidie vanuit de gemeente mogelijk, zijn er eigen middelen van de sportvereniging en is er een aanvraag gedaan bij de VCBG. De VCBG houdt toezicht op de borging van de christelijke identiteit op de Quintusschool. Inmiddels is deze borging op de  Quintusschool georganiseerd in de Samenwerkingsschool en wordt de VCBG opgeheven. Daarom heeft de VCBG een oproep gedaan wie een goed idee heeft voor besteding van deze gelden t.b.v. het dorp. Hoe het plan voor het Beweegplein eruit ziet laten we graag aan alle Glimmenaren zien. Er staat nog niets vast, er is nog veel mogelijk. We horen dan ook graag uw mening. Daarom nodigen we u van harte uit voor 9 november om binnen te komen lopen, de plannen te bekijken en uw mening met ons te delen.

 

Ideëen voor lange termijn

Naast de realisatie op korte termijn van een Beweegplein heeft het gezamenlijk overleg tussen de verenigingen ons ook geïnspireerd om naar de lange termijn te kijken. Is er een gezamenlijke ambitie te herkennen? Zijn er uitdagingen en ideëen die elkaar overlappen en kunnen versterken? Vanuit die gedachten is een eerste idee over een mogelijke lange termijn visie ontstaan voor (her)inrichting van het gebied tussen de voetbalvelden, tennisbaan en het dorpshuis. Dit idee gaat uit van autonomie voor de verschillende verenigingen, maar met samenwerking waar het kan. De bouw van een nieuw Multi Functioneel Centrum maakt deel uit van deze ideeën. Een eerste aanzet hiertoe kunt u deze avond tevens bekijken en ook daar kunt uw mening over geven. Bij deze lange termijn visie stellen we duidelijk dat het om een eerste gedachtengang gaat, en zeker geen vaststaand gegeven. Er is een uitdagende stip op de horizon geplaatst en we gaan kijken waar die stip ons brengt.

 

Uw stem geldt!

Al met al een avond waar u zich kunt laten informeren over de plannen die er liggen, maar zeker ook uw mening hierover kunt laten horen. Leden van de werkgroep sportdorp Glimmen en de betrokken verenigingen zijn aanwezig voor toelichting en om uw vragen te beantwoorden. Bezoekers wordt gevraagd middels een aanwezig enquêteformulier hun mening over de plannen te laten weten.

 

U bent van harte uitgenodigd!

Jan Hendrik Jansen

namens Werkgroep Sportdorp Glimmen, v.v. Glimmen, t.v. Glimmen en Dorpshuis De Groenenberg

Datum: woensdag 9 november

Plaats: Dorpshuis de Groenenberg

TIjdstip: vrije inloop van 19.30 – 21.00 uur

 

 

Auteur: admin