Verkeersplan aangeboden aan wethouder Broeksma

Geplaatst door: admin
Categorie: Nieuws

Afgelopen week heeft Iris Michel-van der Molen, voorzitter van Plaatselijk Belang Glimmen het verkeersplan aangeboden aan wethouder Philip Broeksma (verkeer & vervoer) van de gemeente Groningen.

Hieronder kunt u het plan bekijken en downloaden.

De werkgroep Verkeer heeft de volgende verkeerswens geformuleerd:

Glimmen is een verkeersveilig dorp
met goed begaanbare fiets- en wandelpaden, een rustige verbinding tussen de dorpsdelen en verkeersluwe speelplekken.
De ondersteunende infrastructuur is op orde. Gevaarlijke situaties worden direct verholpen. Hinder en overlast door verkeer worden teruggedrongen en overtredingen worden aangepakt.

Dorpsgenoten zijn via de Glimmer’lei opgeroepen om hun verkeerswensen door te geven. Rode draad die hieruit kan worden afgeleid, is dat verbetering van de verkeersveiligheid en dan met name verlaging van de verkeerssnelheid een breed gedragen wens is. Daarnaast zijn nog verschillende andere verkeerswensen doorgegeven. De verkeerswensen vanuit het dorp hebben het uitgangspunt gevormd voor het opstellen van dit Verkeersplan.

 Met de gemeente Groningen is afgesproken om in een open constructieve dialoog samen te zoeken naar mogelijkheden om de Glimmense verkeerswensen te realiseren. BonoTraffics is door de gemeente Groningen ingeschakeld om met de werkgroep Verkeer mee te denken over de vertaling van de verkeerswensen naar realistisch haalbare verkeersmaatregelen. BonoTraffics heeft op grond van de verkeerswensen van het dorp en diverse gesprekken met de werkgroep een aantal verkeersontwerpen opgesteld, zie bijlagen.

Kernpunt voor dorpsgenoten is de verbetering van de verkeersveiligheid, verlaging van de verkeerssnelheid en vermindering van verkeersoverlast in en rondom Glimmen. Alle punten die gevaarlijke situaties opleveren verdienen de hoogste prioriteit.

Voor snel resultaat wordt onder meer voorgesteld om de zichtbaarheid van de dorpsentrees te vergroten, verkeersplateaus te laten aanleggen en bloembakken te plaatsen in straten die zich daarvoor lenen. Voor dit laatste voorstel is het nodig dat bewoners van de desbetreffende straten zich organiseren en zich laten vertegenwoordigen in een op te richten ‘bloembakkencomité’ voor de centrale organisatie in het dorp. De werkgroep Verkeer kan hierin ondersteuning verlenen.

Daarnaast wordt een maximumsnelheid van 30 kilometer/uur voor het hele dorp voorgesteld. Dit zou niet alleen in lijn zijn met de Glimmense verkeerswensen maar ook passend in de landelijke trend van verlaging van de verkeerssnelheid binnen de bebouwde kom en in het beeld van alle omringende dorpen. De verplaatsing van de komborden zou ertoe leiden dat ook de snelheid buiten de huidige bebouwde kom wordt teruggedrongen op plekken waar nu veel overlast wordt ervaren, zoals aan de Zuidlaarderweg en de Rijksstraatweg. De inzet is ook gericht op het ontmoedigen van vrachtverkeer uit het dorp. Het volledige overzicht van de voorgestelde verkeersmaatregelen zijn in het plan opgenomen.

Verkeersplan Glimmen (pdf)

Verkeersplan Glimmen online lezen 

Verkeersontwerpen (zip met acht pdf bestanden, incl verkeersplan)

Auteur: admin