Nieuws Plaatselijk Belang Glimmen mei 2021

Geplaatst door: admin
Categorie: Nieuws

Bestuurswijzigingen

Op 13 april 2021 heeft de algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, vanwege de coronamaatregelen opnieuw digitaal. Henk Berends, penningmeester, heeft na 8 jaar en Sietske Mulder, algemeen bestuurslid, na 5 jaar afscheid genomen van het bestuur. Henk Niemeijer is benoemd als waarnemend penningmeester.

 

Het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter:                        Iris Michel-van der Molen

Vice-voorzitter:                 Jan Folkert Eisses

Penningmeester:               Henk Niemeijer (waarnemend)

Secretaris:                        Herrick Poelman

Algemeen bestuurslid:       Henk Niemeijer, Jan Hendrik Jansen

 

Het bestuur is op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Heb je belangstelling voor een rol in het bestuur, dan vernemen we dat graag via: info@pb-glimmen.nl. Een van ons benaderen in persoon kan natuurlijk ook.

 

Concretisering Dorpsvisie:

samenwerking in thematische werkgroepen

In 2018 is de Dorpsvisie voor de periode 2018-2043 met en voor het dorp opgesteld.

Voorop staat dat de leefbaarheid in en rondom Glimmen het beste gebaat is bij een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties in het dorp. Het bestuur zet zich in voor goede contacten met deze organisaties en verbetering van de onderlinge samenwerking. Daarnaast onderhoudt het bestuur namens het dorp contacten met de gemeente Groningen en voor zover relevant ook met andere overheden en organisaties buiten Glimmen.

 

Tijdens de ALV is voorgesteld om rondom de thema’s van de Dorpsvisie werkgroepen in het leven te roepen. Daarin wordt vanuit Plaatselijk Belang Glimmen en andere lokale organisaties samengewerkt en kunnen betrokken Glimmenaren aanschuiven. Ook de gemeente Groningen neemt op uitnodiging deel aan overleggen of bijeenkomsten. Het gaat om de volgende vijf werkgroepen: Dorpsleven, Leefbaarheid, Natuur & Landschap, Sport & Recreatie en Verkeer.

 

Werkgroepen Bestuursleden Plaatselijk Belang Glimmen
Dorpsleven Jan-Hendrik, Jan
Leefbaarheid Iris, Jan
Natuur & Landschap Herrick, Jan-Hendrik
Sport & Recreatie Jan-Hendrik, Herrick
Verkeer Iris, Henk

 

Lijkt het je leuk om mee te denken over een van deze thema’s en zo bij te dragen aan ons prachtige dorp, laat het ons weten! Als je graag wil weten met welke onderwerpen de werkgroepen zich gaan bezighouden, lees dan de uitgebreidere toelichting hieronder.

Werkgroep Dorpsleven

Een belangrijke wens van de Glimmenaren is om elkaar in het dorp te ontmoeten. Het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen zet zich in voor behoud van de voorzieningen in ons dorp. Ons dorpshuis ‘De Groenenberg’ vervult een centrale ontmoetingsplek in Glimmen. Het dorpshuis heeft de wens zich meer en meer te ontwikkelen als de huiskamer van het dorp, een verbindende plek voor sportieve, creatieve, culturele, culinaire en andere activiteiten. Op 22 april 2021 hebben de besturen van het dorpshuis en Plaatselijk Belang Glimmen gezamenlijk een gesprek gehad met de gemeente Groningen over de toekomstige invulling van het dorpshuis. Daarnaast is gesproken over thema’s als ontmoeting en samenhang in het dorp. Ook de school, de sportvelden, de kerk en horecagelegenheden zijn belangrijke ontmoetingsplekken in ons dorp.

In Glimmen zetten veel enthousiaste dorpsgenoten zich in voor evenementen als Koningsdag, Festival Appelbergen, de Wintermarkt en Sinterklaas. De werkgroep Dorpsleven is bedoeld om de onderlinge verbinding te bevorderen tussen voorzieningen, evenementen en organisatoren. Denk hierbij aan de Vereniging voor Volksvermaken die een belangrijke rol in de organisatie van evenementen in ons dorp vervult. Zo bestaat het idee om een gezamenlijke poule van enthousiaste vrijwilligers op te zetten waarvoor dorpsgenoten zich kunnen aanmelden om bij te dragen aan een of meer dorpsactiviteiten. Ben je muziekliefhebber? Reserveer dan alvast zondagmiddag 19 september van 14.30 tot 17.00 uur. Meer informatie volgt…

Voor de informatievoorziening over Glimmen hebben we onze dorpskrant, de Glimmer’lei en daarnaast zijn er op dit moment verschillende websites over het dorp. Mogelijk dat in de toekomst meer stroomlijning van informatievoorziening over het dorp zou kunnen plaatsvinden.

 

Werkgroep Leefbaarheid

Het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen zet zich in voor een goede leefomgeving voor onder meer wonen, werken, ondernemen, basisonderwijs en kinderopvang.

Het bestuur wil graag nieuwe dorpsgenoten welkom heten. Woonprojecten voor starters, plaatsingsbeleid voor sociale woningbouw en sociale integratie in het dorp vormen onderwerp van gesprek met de gemeente Groningen en Woonborg.

Het dorp heeft de afgelopen jaren veel gezinnen met jonge kinderen verwelkomd. De Quintusschool heeft zich ontwikkeld tot een bloeiende dorpsschool en vormt samen met de kinderopvang een Integraal Kindcentrum in het hart van Glimmen. Een bloemist heeft onlangs de deuren geopend naast de locatie waar de bakker bouwplannen heeft. Na versoepeling van de coronamaatregelen breken er voor de horecagelegenheden hopelijk ook betere tijden aan.

Over een deel van de oudere jeugd is afgelopen maanden ophef in het dorp ontstaan. Er zijn dorpsgenoten die in sommige gevallen veel overlast hebben ervaren. Het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen heeft oproepen gedaan om met alle betrokkenen -jeugd, ouders en andere dorpsgenoten- in gesprek te gaan. Inmiddels is op particulier initiatief een jeugdhonk gerealiseerd.

In Glimmen zijn 3 AED’s beschikbaar en er is een poule van inwoners die kunnen reanimeren en hiervoor jaarlijks worden bijgeschoold. Inwoners van Glimmen zetten zich hiermee in voor het redden van levens van dorpsgenoten.

Plaatselijk Belang Glimmen is door de gemeente Groningen uitgenodigd voor een “digitale Ronde tafel bijeenkomst” rondom het thema langer zelfstandig thuis wonen. Vanuit de gemeente is vermeld dat ze zich daarbij richten op de behoefte van ouderen ten aanzien van ontmoeting en zingeving. De bijeenkomst vindt op 10 juni aanstaande plaats in aanwezigheid van onder meer wethouder Inge Jongman. Het bestuur ontvangt graag ideeën of concrete wensen over dit thema uiterlijk dinsdag 8 juni via info@pb-glimmen.nl onder vermelding van werkgroep Leefbaarheid.

 

Werkgroep Natuur & landschap

De inwoners van Glimmen zijn gehecht aan de prachtige natuur en het rijke cultuurhistorische landschap. Het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen zet zich in voor behoud en verbetering van onze groene omgeving.

Het bestuur heeft het winnende Groene Parel-project “De koolmees” van De Mikkelhorst en Duurzaam Glimmen gesteund. Inmiddels zijn de nestkastjes voor koolmezen, ter bestrijding van de eikenprocessierups, in Glimmen opgehangen.

De wens bestaat om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Glimmen. Het bijzondere initiatief voor het realiseren van het Voedselbos wordt verwelkomd en met belangstelling gevolgd. Ons dorp levert een bijdrage aan de energietransitie door de Zonneweide aan de Zuidlaarderweg.

Het concept-beleidskader Zonneparken van de gemeente Groningen met daarin de voorgenomen aanwijzing van locaties van zonneparken in ons dorp en onze prachtige omgeving kan niet op draagvlak rekenen en heeft onder dorpsgenoten tot veel verontwaardiging en onbegrip geleid. Het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen heeft de door Stichting Landelijk Gebied Haren geschreven, kritische zienswijze richting de gemeente Groningen – evenals de dorpsbelangen uit de omringende dorpen – medeondertekend. Waar mogelijk trekken we samen op in dit proces. Met de realisatie van de Zonneweide in Glimmen lijkt het maximale draagvlak voor zonneparken in en om ons dorp te zijn bereikt. Voorstanders van nieuwe zonneparken hebben zich niet bij Plaatselijk Belang Glimmen gemeld. Belangrijkste punten van het bestuur zijn dat inwoners van het gebied en hun belangenorganisaties niet vooraf betrokken zijn en dat er door de gemeente Groningen niet naar alternatieven wordt gekeken.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen is de Directeur van de Quintusschool benaderd met de vraag of het thema van de zonneparken en duurzaamheid in relatie tot het landschap ook als project zou kunnen dienen voor leerlingen van de school. Hierop is positief gereageerd. De Quintusschool had al het voornemen met de combinatiegroep 7/8 nog voor de zomervakantie met dit thema aan de slag te gaan en ook een bezoek te brengen aan de Zonneweide.

Bestuursleden van Plaatselijk Belang Glimmen zijn aangeschoven bij een overleg van Duurzaam Glimmen om te verkennen waar we de samenwerking kunnen zoeken. Voorgesteld is om in elk geval samen evenementen rondom het thema duurzaamheid te organiseren.

 

Werkgroep Sport & recreatie

De prachtige omgeving van Glimmen leent zich uitstekend voor buitensporten en recreatieve ontspanning. In ons dorpshuis ‘De Groenenberg‘ zijn tal van sportverenigingen actief en ook daarbuiten zijn veel sportieve activiteiten te vinden, zowel in clubverband, zoals bij VV Glimmen (voetbal) en TV Glimmen (tennis), als op eigen initiatief. Het nieuwe bestuur van VV Glimmen heeft eind 2020 contact met het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen gezocht om te zoeken naar de verdere versterking van de samenwerking. Dit initiatief is door het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen van harte omarmd.

De werkgroep Sport & recreatie is bedoeld om het aanbod op dit terrein in het dorp waar gewenst verder te vergroten met de verschillende betrokken organisaties. De eerste bijeenkomst staat gepland voor 17 juni aanstaande. Genodigden zijn oud-deelnemers aan de Stuurgroep van Sportdorp Glimmen: Sportvereniging Glimmen, VV Glimmen, TV Glimmen, dorpshuis ‘De Groenenberg’, de Quintusschool, de gemeente Groningen en de sportcoaches. Ontbreekt hier nog een sportieve organisatie en/of wil je graag meedenken, laat het ons weten via info@pb-glimmen.nl onder vermelding van werkgroep Sport & Recreatie.

 

Werkgroep Verkeer

De verkeersveiligheid in en rondom Glimmen is voor Plaatselijk Belang Glimmen een belangrijk gesprekonderwerp met de gemeente Groningen. Er zijn verschillende verkeersknelpunten in het dorp, onder andere de Parallelweg, de kruising Parallelweg/Brempad, kruising Rijksstraatweg/Nieuwe Schoolweg/Nieuwe Kampsteeg, Kruising Rijksstraatweg/Boerhoorn. Ook hard rijden over de Rijksstraatweg, de Parallelweg en de verkeerssituatie in de Beukenlaan en rondom school zijn actuele gespreksonderwerpen in het dorp. Het bestuur vindt het noodzakelijk dat het tempo, waarin verkeersveilige maatregelen door de gemeente worden opgepakt en opgelost, wordt versneld.

Vanuit de gemeente Groningen is medegedeeld dat de fietspaden aan de Rijksstraatweg van Glimmen naar Haren aan beide zijden in 2022 integraal zullen worden vernieuwd.

De aanwezigheid van openbaar vervoer is in de Dorpsvisie door inwoners als een van de “zeer belangrijke voorzieningen” aangemerkt.

Verschillende dorpsgenoten hebben al laten weten graag mee te denken over de verkeersveiligheid in en om Glimmen. We zullen starten met inventarisatie van verkeerswensen in Glimmen. Wil je ook meedenken in de werkgroep of alvast verbeterwensen doorgeven, laat het ons weten via info@pb-glimmen.nl onder vermelding van werkgroep Verkeer.

 

Koningsdag 2021

VV Glimmen heeft voor de Glimmense jeugd van 4 tot en met 14 jaar een prachtige Koningsdag verzorgd. Er waren verschillende sport- & spelactiviteiten georganiseerd in lijn met de geldende coronamaatregelen. Met een opkomst van zo’n 120 kinderen en heerlijk weer was het een groot succes. Plaatselijk Belang Glimmen heeft dit initiatief van harte gesteund.

 

Suggesties?

Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft tot doel het woon- en leefklimaat in het dorp Glimmen en z’n directe omgeving, waaronder Harenermolen, in stand te houden en waar nodig te verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.pb-glimmen.nl. Verbetersuggesties voor de leefbaarheid in Glimmen zijn altijd welkom. Stuur een bericht naar info@pb-glimmen.nl.

Auteur: admin